ชมรมพัฒนาสุนัขบางแก้วทิศบูรพา

ที่ตั้ง. 64/58 ม.2 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์

จ.ฉะเชิงเทรา 24140

 

จุดประสงค์ในการจัดตั้งชมรม

ตลอดมาความรู้และข่าวสารข้อมูลต่างๆ ของสุนัขบางแก้วอยู่ในจังหวัดต้นกำเนิดของสุนัขบางแก้วคือจังหวัดพิษณุโลก ทำให้จังหวัดที่อยู่ห่างไกลขาดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขบางแก้ว ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับคนเลี้ยงและคิดจะเลี้ยงสุนัขบางแก้วจึงขาดโอกาสที่จะค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อีกทั้งการจัดขึ้นทะเบียนตัวลูกสุนับ พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์เป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงจึงร่วมมือกันก่อตั้งชมรมขึ้นภายใต้นามว่า ชมรมพัฒนาสุนัขบางแก้วทิศบูรพา ซึ่งมีท่านประธานชมรมแต่งตั้งรักษาการมาครบวาระ 1 ปี โดยทางชมรมเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 และครบกำหนด 1 ปี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546

ทางคณะกรรมการบริหารชมรม จึงมีความคิดเห็นให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ เพื่อที่จะให้สืบทอด นโยบายของชมรมสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ชมรมพัฒนาสุนัขบางแก้วทิศบูรพา

1.     จัดขึ้นทะเบียนสุนัขบางแก้วใก้แก่สมาชิกชมรมและทำประวัติแก่ลูกสุนัขให้ถูกต้อง

2.     จัดขึ้นทะเบียนและคัดพันธุ์ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์บางแก้วให้ถูกต้องชัดเจน

3.     จัดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุนัขบางแก้วให้แก่หมู่สมาชิก

4.     จัดส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์สุนัขบางแก้วอย่างต่อเนื่อง

5.     จัดสาระความรู้ในเชิงการวิจัยและพัฒนา

นโยบายของชมรมพัฒนาสุนัขบางแก้วทิศบูรพา

1.     ส่งเสริมแนวทางความรู้ในทางพัฒนาสุนัขบางแก้วไปในทางเดียวกัน

2.     ส่งเสริมความสามัคคีให้ดำรงอยู่ในวงการสุนัขบางแก้ว

3.     ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกสมาคมฯ ชมรมฯ ให้สุนัขบางแก้วจดทะเบียนเป็นสุนัขโลก

4.     ส่งเสริมข่าวสารข้อมูลในแนวทางความคิดเสรีควบคู่คุณธรรม

 

อนึ่ง ทางชมรมพัฒนาสุนัขบางแก้วทิศบูรพา มีความยินดีที่จะแถลงราย

ชื่อ ประธานชมรมคนใหม่ และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน มา ณ.โอกาสนี้ด้วย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คณะที่ปรึกษาชมรม

1. นายพิชัญ แย้มบุญรับ

2. นายเจ๊ย แซ่เล้า

3. นายทองอินทร์ สร้อยนาค

4. นายไพฑูรย์ สุขใสดี

5. นายโสภณ จงรักษ์

6. นายบุญยืน ชื่นศิริ

7. นายวิษณุพร มุกดา

8. นายรัตนศักดิ์ ดิลกรัตนากิจ

9. นายบัญญัติ น้อยสุข

รายชื่อสมาชิกชมรม

1. นายทิวา แก้วกูลวงศ์ ประธานชมรม

2. นายสุภา ประชุมทอง

3. นายสาธิต คุ้มประชา

4. นายกรวุฒิ เถื่อนเมือง

5. นายภัทรภร เถื่อนเมือง

6. นายชาญณรงค์ ลือเฟื่องฟุ้ง

7. นางปภัสสร ลือเฟื่องฟุ้ง

8. นายบรรจง แก้วกูลวงศ์

9. นายอรรถพล เที่ยงธรรม

10. นายชาตรี ใจตรง

11. นายธนนันท แจ้งเกษมสุข

12. นางสาวขวัญอรุณ แซวจันทึก

13. นายศักดิ์ชัย แดงอรุณ

14. นางสาวบุตษบา อมาตมนตรี

15. นายสิทธิชัย สุดศักดา

16. นางสาวสุพัตรา กลั่นแก้ว

 

ข้อมูลจาก นิตยสาร สวนจตุจักร ฉบับที่ 181 วันที่ 15 พ.ย -15 ธ.ค 2546