ข่าวจากนิตยสาร อาณาจักรสัตว์เลี้ยง ฉบับที่ 54  กันยายน 2546

พิชัย  แย้มบุญรับ

นั่งตำแหน่งนายก บางแก้วอีกคำรบ

 

          หลังจากสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วในประเทศไทยที่เกิดจากการรวมตัวของชมรมหลักในจังหวัดพิษณุโลก    อันประกอบด้วย  ชมรมผู้อนุรักษ์และพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วในประเทศไทย, ชมรมผู้พัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วพิษณุโลก, ชมรมผู้นิยมเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  แห่งประเทศไทย  และชมรมผผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ค่ายสฤษดิ์เสนา

          เริ่มก่อตั้งและได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2545 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 839 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โดยใช้ชื่อย่อว่า สอบท. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Preservation and Development of Thai Dogs of Bangkaew Breed in Thailand Association ย่อว่า PDBT. โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.              ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้ถูกต้องตามมาตรฐานพันธุ์ที่กำหนดไว้

2.              อนุรักษ์และรับรองพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว

3.              พัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกับต่างประเทศ

4.              เผยแพร่ประชาสัมพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นเดียวกับ แมวไทย ไก่แจ้ และสุนัขสายพันธุ์อื่นๆ

5.              บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสาธารณะกุศล

6.              ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

7.              ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียดและสนุ๊กเกอร์

และการบริหารงานของนายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการก็ได้

ครบวาระ 1 ปีที่บริหารจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อเลือกนายกขึ้นมาบริหารอีกรอบหนึ่งเมื่อันที่ 3 ส.ค. 2546 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ จ.พิษณุโลก โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ร้อยกว่าคน  การคัดเลือกนายก  ครั้งนี้มีผู้ลงชิงชัย 3 ท่านด้วยกัน ได้แก่คุณประทุม คงเจริญ,คุณกมล สายสร้อยเงินและคุณพิชัย แย้มรับบุญ และก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปรากฎว่าคุณประทุม ได้ถอนตัว คงเหลือเพียงสองท่าน และปรากฎว่าคุณพิชัย แย้มบุญรับ ได้ความไว้วางใจให้นั่งเก้าอี้นายก อีกสมัย โดยมีคะแนนเหนือคู่ชิงชัยชนิดเฉียดฉิวซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คุณพิชัยแย้มรับบุญ  ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก อีกสมัยกล่าวว่า ขอขอบคุณเพื่อนๆ สมาชิกที่รักบางแก้วทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางร่วมงานจนทำให้งานเสร็จสิ้นลงด้วยดี  เสร็จงานแล้วก็คงจะต้องรีบแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหาร และยังคงยึดหลักการเดิมที่เคยบริหารคือ จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะนำศักยภาพของคณะกรรมการบริหารของสมาคม ประสานกับศักยภาพของบรรดาสมาชิกทุกท่าน ผลักดันกิจกรรมของสมาคม ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีนโยบายการบริหารงานดังนี้คือ

          ประการที่1   สร้างสรรค์ความเป็นปึกแผ่นมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีให้กับสมาคม เป็นหลัก เป็นที่พึ่งของสมาชิก และเป็นที่เชื่อถือชองผู้นิยมสุนัขไทยบางแก้วทั่วไป  โดยการจัดวางระบบระเบียบในกานดำเนินกิจกรรมของสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพ

          ประการที่2   เปิดรับสมาชิกใหม่  โดยคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ

          ประการที่3   พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของสมาชิก  เพื่อยกระดับมาตรฐานการบำรุงสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้สูงขึ้น

          ประการที่4   ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกพัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  โดยใช้หลักวิชาพันธุศาสตร์ให้ได้ลูกสุนัขตามมาตรฐาน

          ประการที่5   อนุรักษ์พัฒนาสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วให้ได้คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียวกับสุนัขนานาพันธุ์ ขจัดข้อบกพร่องและการผสมข้ามสายพันธุ์อย่างเข้มแข็ง

          ประการที่6   รณรงค์ให้สุนัขไทยพันธุ์บางแก้วเป็นที่ยอมรับให้กล้างขวางยิ่งขึ้น

          ประการที่7   ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและสมานสามัคคีกับทุกองค์กร  ทั้งภาครัฐและเอกชน

          สำหรับกิจกรรม  และรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม จะนำมาแนะนำให้ได้รู้จักในโอกาสต่อไป